The everyday Bogans: Identity and community amongst Heavy Metal fans

Nguồn: http://hdl.handle.net/10289/6078
Năm hoàn thành: 2012
Loại tài liệu: Luận án tiên sĩ (PhD dissertation)
Đại học: Waikato
Tác giả và đại học Waikato giữ bản quyền nội dung, quyền phân phối cũng như tất cả thông tin liên quan trong luận án này.
Tóm tắt:
Một cách đơn giản thì nó thế này:
Ngay từ thế kỷ 17, các nhà tâm lý học xã hội đã cố gắng phân chia ranh giới giữa các cộng đồng trong xã hội. Họ xem nó như một thực thể, có thể nhận diện qua các tính cách, đặc điểm; có sự tương tác thực sự giữa những thành viên với nhau. Hướng nghiên cứu sự tương tác xã hội cung cấp một phương pháp giúp lý giải một hiện tượng xã hội: các cộng đồng “heavy metal”. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại các mối quan hệ phức tạp, hình thành và duy trì đặc điểm độc nhất của mỗi cá nhân và sự hợp nhất của cộng đồng.
Tài liệu sẽ giúp người hâm mộ heavy metal hiểu thêm về những khái niệm, sự hình thành, biến đổi của cộng đồng heavy metal qua các thời kì phát triển đa dạng khác nhau của dòng nhạc này.

Chi tiết, bạn đọc tham khảo toàn văn luận án ở đây !

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *