Keep it rocking: The social space of Portuguese alternative rock (1980–2010)

Một trong số ít những bài báo khoa học về Rock.

Thông tin về bài báo:

Tạp chí: Journal of Sociology

Tác giả: TS Paula Guearra, đại học Porto, Bồ Đào Nha

DOI:

Tóm tắt bằng tiếng Anh:

The main goal of our approach is to analyse the social representations of alternative rock in Portugal (or, using a terminology more akin to 1980s Portugal, of the “modern music vanguard”) from 1980 to 2010. This is part of broader research into the 30 years of modernization of the country (from the post-revolutionary period initiated in 1974 on), in which alternative rock is regarded as a significant social practice within the scope of the social, artistic and musical structuring of the country itself. We consider that alternative rock is a subject that is illuminated by Bourdieu’s theory of fields, without overlooking its clear interconnection with ‘art worlds’ or music scenes, and the aesthetic cosmopolitanism of late modernity. The article is a pioneering work on the Portuguese sociology of culture, whose results may be the starting point of a debate to problematize the functional logic of popular music in various Anglo-Saxon settings.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích những đại diện xã hội của nhánh “alternative rock” ở Bồ Đào Nha (hoặc dùng một thuật ngữ gần giống với tên được sử dụng vào thập niên 80: “modern music vanguard” – những người tiên phong về âm nhạc hiện đại) từ năm 1980 đến 2010. Đây là một phần của nghiên cứu rộng hơn trong 30 năm hiện đại hóa đất nước (từ giai đoạn sau cách mạng 1974), trong đó “alternative rock” được nhìn nhận như một trào lưu xã hội đáng lưu ý liên quan đến các khía cạnh xã hội học, nghệ thuật và cấu trúc âm nhạc. Chúng tôi quan tâm “alternative rock” như một chủ thể được mô tả trong lý thuyết của Bourdieu mà không quan tâm đến mối quan hệ chéo với thế giới nghệ thuật, hoặc các hình thái âm nhạc khác. Bài báo là bài viết tiên phong trong lĩnh vực xã hội học ở Bồ Đào Nha, trong đó kết quả nghiên cứu có thể là điểm xuất phát cho những tranh luận về tính logic và cố hữu của âm nhạc đại chúng trong cấu trúc Anglo-Saxon.

Bạn đọc quan tâm, có thể tải bản đầy đủ ở mục “Journal Paper”.

Share to Raise Together!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *